Proje Hakkında
1.GİRİŞ
Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi , “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu” ; Ekim 2018 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası tarafından onaylanan ÇSYP raporunun 9. Sayfasının 4. Paragrafında “Planlanan projeye esas alanın topografik yapısına bağlı olarak alt yapı güzergâh ve terfi ünite sayısı ve yerlerinde değişiklik olması muhtemeldir. İmara açılacak alanlarda boru hattı güzergâhının değişmesi durumunda boru metrajı değişebilecektir.” ifadesi uyarınca ve “MUS – W2 Bodrum Kanalizasyon Şebekesi” paketi kapsamında Müşavir tarafından yapılan ön Sözleşme Özel Şartları Madde 41.2 (c) gereği; ileri değerlendirme yapılması sonucunda ortaya çıkan yeni terfi merkezlerinin yapılması ve bazı terfi merkezlerinin lokasyonlarının değişimi nedeniyle hazırlanmıştır. Revizyon ÇSYP raporunun hazırlanmasındaki temel ilke ,Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme ile ilgili iletişim Politikası (O.P. 4.01) ve “İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında; inşa edilecek kanalizasyon hatları ve terfi merkezlerinin imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmek ve paydaşları proje değişikliğinden haberdar etmektir.
2. KAPSAM
Orijinal Projede tasarlanan Terfi Merkezi sayısı 26 olup hepsi Paket Arıtma olarak projelendirilmiştir. Şebeke hatlarında hız değerlerinin yer yer sınır değerlere düşmesi ile sistemin işletmesi ve terfi hatlarında sıkıntı yaşanmaması için, terfi hatlarında çapların düşürülmesi, sürtünme kayıplarının artmasından dolayı pompa basma yüksekliklerinde artmaya neden olmuştur. Proje müellifinin hesaplarına göre basma yüksekliği 15 ile 88 m arasında değişen basma yüksekliklerindeki artışlar tek kademeli düşünülen bazı terfi hatlarında 2 kademeli terfi yapılması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu gereksinim, Terfi basma yüksekliklerine göre proje müellifi tasarımında yer almayan 5 adet terfi merkezinin ve kapsama ilave edilen Erdemildeki 2 adet TM nin 2 kademeli yapılmasının zorunlu olduğu sonucunu ortaya çıkartmaktadır.
3. SONUÇ
Sonuç olarak, Danışman W2 Paketi içinde; 1. Kademe kapsamında, 13 adet terfinin yerini değiştirmemiş, 7 adet yeni terfi tesis etmiştir. Ayrıca, daha önce sunulmuş olan ÇSYP içerisinde yer alan 13 terfi merkezi de ilk revize proje kapsamında yatırım planından çıkartılmıştır. Her ne kadar terfi merkezi tasarımında çevresel ve sosyal etkilerin minimum seviyede tutulması hedeflenmiş ve en uygun makine-ekipman seçimi yapılmış olsa da; iptal edilen 13 adet terfi merkezinin yapılmaması ve sonucu toplam terfi merkezi sayısının 26’dan 20’ye düşürülmesi ile projeden kaynaklı çevresel ve sosyal olumsuz etkilerin azaltılmasında ilave fayda sağlanmıştır. 14 adet Betonarme (sahil mevkiisinde yer alan 7 adedi tam gömülü betonarme) ve 6 adet paket (gömülü) olmak üzere toplam 20 adet terfi merkezi (TM ızgaralı ön arıtma sistemi ve koku kontrol sistemine sahip yarı gömülü – yerüstü betonarme) tasarlanmıştır.Terfi istasyonlarının bulunduğu alanlar, inşaat sonrası uygun şekilde rehabilite edilerek gerek ağaçlandırma peyzaj çalışması gerekse eski kullanım fonksiyonunun korunması için gerekli çalışmalar yapılması da proje kapsamında ele alınmaktadır. İdaremiz tarafından müşavir ve müteahhit firma yetkilileri çalışmalar sırasında çevresel ve sosyal etkilere uyulması hususlarında uyarılmıştır. Bodrumun mavi bayraklı plajlarının korunması açısından çok önemli olan bu projemizde imalatların minimum çevresel etki ile tamamlanması planlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de göz önünde bulundurularak iş ve işlemlerde geçici yavaşlamalar olmuştur, ancak İdaremiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirmektedir. Bilgilerinize rica olunur
Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
  1. Projenin Dünya bankası tarafından finanse edilmesi, öz kaynaklarımızın Bodrum İlçesi adına planlanacak diğer hizmetler bünyesinde kullanılmasına imkân verecektir.
  2. Arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon hattının da yapılması sonrası İlçe güçlü bir altyapıya sahip olması sayesinde, bölgedeki fosseptiklerden kaynaklı koku problemi çözülecek ve vidanjör masrafları ortadan kalkacaktır.
  3. Paket arıtma ihtiyacı ve çamur problemi azalacaktır.
  4. Proje ile su kaynakları korunacak olup, kontrolsüz deşarjın önüne geçilecek ve bölgede oluşacak atıksular için yeterli arıtım kapasitesi sağlanacaktır.
  5. Doğal çevrenin ve denizlerin korunması sonucunda Turizm Sektörüne ciddi olumlu etkiler sağlayacaktır.
  6. Yeraltı su kaynakları başta olmak üzere, doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecektir.
  7. Bölgeden istihdam olmasına dikkat edilerek, vasıfsız işçiler için inşaat döneminde kısa dönemli istihdam, vasıflı işçiler için orta/uzun dönem istihdam sağlanacaktır.
  8. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışan personelin gerekli tüm sosyal, altyapı ihtiyaçları bölgeden karşılanacak olup, bölge halkı inşaat dönemi boyunca çalışan personel ihtiyaçları doğrultusunda gelir elde edebilecektir.
  9. Kanalizasyon sistemi sayesinde, toplum sağlığının sürdürülebilirliği, patojenik hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesine ve azalmasına büyük katkı sağlanacaktır. 
  10. Kanalizasyon sisteminin olması sayesinde vidanjör ile atıksu taşımacılığının yarattığı koku, gürültü ve özellikle dar sokaklarda trafikte aksamalar, geçişlerin kapanması gibi olumsuz etkiler ortadan kalkacaktır.
Çsyp Raporu - Güncelleme Tarihi : 14.12.2022
ESMP - Update Date : 19.12.2022
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)