MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin İlgili Maddesi (Madde 38)

(1) İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, içme suyu şebekesinden, su abone hattından ve su şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işi kaçaksu kullanımı olup, bu şekilde su kullanan kişilerin kaçaksu kullanımları tutanakla tespit edilir ve kaçaksu kullanımı engellenir.
(2) Tespit edilen kaçaksu ve atıksu tüketim miktarı, cezalı olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Kaçaksu kullanımı aynı zamanda suç teşkil ettiğinden ilgilisi hakkında suç duyurusunda bulunulur
(3) Kaçaksu kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki görevli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçaksu kullananın T.C. Kimlik No'su veya kimlik bilgileri, tüzel kişi ise unvanı ve bulunabiliyorsa vergi numarası, adresi, kaçaksu kullanımının ve bağlantının şekli, tespit edilebiliyorsa abone numarası ve benzeri bilgiler yer alır. Kaçaksu kullananın veya kullanıldığını bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır. Üç nüsha halinde düzenlenecek tutanağın bir sureti, ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız bölüme, işyerine veya yöneticiye bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Kaçaksu tutanağının bir nüshası dip koçanda bırakılır, bir nüshası da yasal işlemlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir.
(4) Kaçaksu kullanımında, süre tespit edilebiliyorsa belgeye dayalı olarak tespit edildiği tarihten, süre tespit edilemiyorsa üç ay boyunca kaçaksu kullanıldığı dikkate alınarak süre hesabı yapılır.
(5) Kaçaksu kullanımında tahakkuk ettirilecek miktar;
a) Aynı abonenin İdarece doğruluğu kabul edilen varsa önceki yıllarının aynı dönemlerinin tahakkuka bağlanmış endeksinin bir günlük ortalaması hesaplanarak tahakkuku yapılacak dönemin gün sayısına çarpımı sonucu hesaplanır. b)Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa, İdare tarafından doğruluğu kabul edilen ve tahakkuka bağlanmış en yüksek dönemin bir günlük ortalaması alınarak, tahakkuku yapılacak dönemin gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanır. c) İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış su kullanımı yoksa bu yönetmeliğin 32 inci maddesindeki güvence bedeline esas m3 üzerinden her bir bağımsız birim için aylık hesaplanarak tüketim tespit edilir.
(6) Kaçaksu kullanım bedeli; 5 inci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen kaçaksu esas alınarak ait olduğu tarifenin en üst kademesi ile hesaplanır ve 1 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçaksu kullanımının tespiti halinde; kaçaksu kullanım bedeli, 3 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.
(7) İçme suyu şebeke hatları veya su şube yolu bağlantılarına müdahale ederek kaçaksu kullananlara bu yönetmelikte esasları belirlenen kaçaksu kullanımına ilişkin bu maddenin 4, 5 ve 6 ıncı fıkrası hükümlerine göre belirlenen yaptırımlar uygulanır.
(8) İdarenin tasarrufundaki su havzalarından, isale hatlarından, su depolarından, kuyulardan, yangın hidrantlarından, sokak çeşmelerinden ve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya başka bir araçla su alanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır. Sayılan yerlerden alınan su miktarı üzerinden kaçaksu kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifenin en üst kademesinden hesaplanarak 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Bu fıkrada belirtilen kaçaksu kullanımının ticari amaçla yapılması halinde, kaçaksu kullanım bedeli hesaplanarak 4 katı fazlasıyla tahsil edilir. Mükerrer kaçaksu kullanımının tespiti halinde; kaçaksu kullanımı ticari değil ise 4 katı bedeli, ticari amaçla yapılması halinde ise 8 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.
(9) 8. fıkrada sayılan yerlerden herhangi bir teknik düzenekle kaçak bağlantı yapılarak su kullanıldığının tespiti halinde, süre ve tüketim miktarı, bu maddenin 4 ve 5 inci fıkrası hükümlerine göre belirlenir ve kaçaksu kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifenin en üst kademesinden hesaplanarak 6 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçaksu kullanımının tespiti halinde; kaçaksu kullanım bedeli, 12 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.
(10) Kaçaksu kullanımında tespit edilen miktara KDV eklenir. Ayrıca sadece konutlara ilişkin kaçaksu tahakkukunda ÇTV ile var ise, atıksu miktarı da tahakkuka eklenerek tahsil edilir. Ancak katı fazlası ile yapılan kaçaksu tahakkukunda ÇTV ve KDV hesaplanmaz. İdare tarafından hasarın giderilmesi için yapılan masraflar ilgilisinden tahsil edilir.
(11) 8 inci ve 9 uncu Fıkralara göre tespit edilen kaçaksu kullanımlarına ayrıca işçilik ücreti (çalışma saati X yevmiye ),hasarın giderilmesinde kullanılan iş makinesinin (birim fiyat X çalışma saati), zemin kaplamada kullanılan malzemenin (birim fiyat X m2 ) tutarları ile hasarın giderilmesi amaçlı kullanılan malzemenin ücreti ilave edilerek tahakkuk ve tahsil edilir.
(12) Sayacın çalışmasını her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca müdahale eden, kıran, tahrip eden, İdarenin bilgisi dışında sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan veya İdarede kayıtlı sayacının yerine düz boru bağlayan, mührü kıran, koparan başka sayaç bağlamak suretiyle su kullanan abone hakkında bu maddeye göre işlem yapılır. Kayıtsız sayaçla su tüketimi yapılması veya kayıtlı sayacın ters bağlanması ve/veya ters çevirerek su kullanıldığı tespit edilen abonelerin ölçümlemesi, en son tahakkuk edilen endeks ile ters çevrilerek tespit edilen endeks arasındaki fark hesaplanarak, bulunduğu tarife türünün en üst kademesinin 3 katı ücret ile tahakkuk ve tahsil edilir.
(13) İdarenin kanalizasyon hizmetinin bulunduğu yerlerde bu yönetmeliğe göre İdareye atıksu aboneliği yaptırmak zorunda olup da abone olmaksızın atıksuyunu kanalizasyon şebekesine verenlerden, bu maddedeki esaslar dâhilinde tespit edilen atıksu miktarı tarifesi üzerinden 3 katı olarak tahakkuk ve tahsil edilir. İdareye atıksu aboneliği yaptırmaksızın atıksuyunu kanalizasyon şebekesine verenlerin bu fiilleri mükerrer işlediklerinin tespiti halinde bu maddedeki esaslar dâhilinde tespit edilen atıksu miktarı tarifesi üzerinden 4 katı olarak tahakkuk ve tahsil edilir.