Çevre Analiz Laboratuvarlarımız;

Muğla Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı Atıksu Ruhsat Şube Müdürlüğü bünyesinde MUSKİ Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı ve MUSKİ Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı olarak, su ve atıksu kapsamında analiz faaliyetlerini yürütmektedir.

Atıksu Laboratuvarları:

Bölge genelinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerimizin çıkış suyu kalitesi sürekli olarak denetlenmekle birlikte yine tesislerin iç kontrol çalışmalarını yürütmektedir. Atıksu Laboratuvarlarında Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Biyolojik Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde, Yağ-Gres, Toplam Azot, Toplam Fosfor analizleri yapılmaktadır.

Su Laboratuvarlarında;

Bölgeye su temin eden kuyu ve kaynak suların, yüzeysel suların ve içme suyu arıtma tesislerinin fiziksel ve kimyasal analiz kontrolleri yapılmaktadır. Bu anlamda su laboratuarlarında Bulanıklık, Renk, pH, İletkenlik, Nitrat, Amonyum, Demir, Nitrit, Alüminyum, Mangan, Florür, Siyanür, Toplam Sertlik, Çözünmüş Oksijen, Koliform Bakteri, Escherichia coli(E-Coli), Clostridium perfringes analizleri yapılmaktadır.

Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı’na göre Akredite olup: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesini almış ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürmektedir. TS EN ISO/IEC 17025 Standardı hükümlerini kusursuz şekilde yürütmek üzere oluşturduğumuz kalite yönetim sistemiyle ve bu esaslar çerçevesinde oluşturduğumuz prosedürlerle hizmet sunmaktayız. Laboratuvarlarımız hiçbir kurum ve kuruluşla ticari veya mali bağlantısı olmadığı gibi; Laboratuvar tarafsızlığı, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine uymayı, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlük ve kararlılığına ters düşecek hiçbir faaliyetin içinde olmamayı amaç bilmiştir.